Blog post

Oceňování majetku a závazků fondů v reálné hodnotě

14. 1. 2021Tomáš Podškubka

Novelou českých účetních předpisů byla od 1. 1. 2021 zakotvena povinnost oceňovat majetek a závazky v účetnictví fondů ve fair value (reálné hodnotě) v návaznosti na mezinárodní účetní standardy (IFRS).

Už před touto změnou fondy musely pravidelně oceňovat hodnotu svých aktiv a závazků tj. stanovovat hodnotu svých čistých aktiv angl.: net asset value (NAV). U nemovitostních fondů se situace řešila například tak, že účetní firma dodala účetní hodnotu položek aktiv a pasiv, nemovitostní specialisté provedli ocenění nemovitostí a fond tyto informace zkompiloval do ocenění NAV.

Tento způsob není ideální pro zachycení v účetnictví ve světle nových předpisů, protože (i) účetní hodnoty položek nelze jednoduše sčítat či odečítat k / od ocenění nemovitostí z důvodu existence vzájemných vazeb (např. nedokončený majetek, příjmy příštích období) a (ii) účetní hodnoty položek (např. poskytnuté půjčky / úvěry, pohledávky) již nemusí splňovat povinnosti dle účetních předpisů, když nebudou oceněny ve fair value.

Nejefektivnějším řešením této nové situace platné od 1. 1. 2021 je podle našeho názoru komplexní ocenění NAV, čímž budou vyřešeny jak vzájemné vazby mezi účetními položkami a oceněním nemovitostí (např. nedokončený majetek, akruální položky, odložená daň atp.), tak bude zajištěno ocenění všech aktiv a závazků ve fair value (např. půjčky / úvěry).

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek