Blog post

Preventivní restrukturalizace – novinka pro firmy ve finančních potížích

16. 10. 2023Jiří Hlaváč

Dne 23. 9. 2023 vstoupil v účinnost zákon č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, kterým byla do českého právního řádu implementována směrnice o restrukturalizaci a insolvenci (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1023 ze dne 20. června 2019).

Preventivní restrukturalizace je procesem ozdravění podnikatelského subjektu, u kterého byly včas rozpoznány problémy (finanční potíže) a jejichž rozsah zatím nedospěl do stádia, které představuje úpadek ve formě platební neschopnosti. Zákon zavádí ochranu pro prozatímní a nové financování, které, při splnění zákonných předpokladů, bude v případě následně zahájeného insolvenčního řízení chráněné. Smyslem preventivní restrukturalizace je tak odvrácení (předejití) úpadku, nikoliv k jeho řešení, jemuž se věnuje insolvenční zákon.

Očekáváme, že v rámci preventivní restrukturalizace bude standardně potřebné zpracovat znalecký posudek k ocenění závodu podnikatele nebo jeho části, a to prostřednictvím znalecké kanceláře s oprávněním vykonávat znaleckou činnost v oboru ekonomiky. Stěžejní v celém procesu bude totiž otevřenost podnikatelského subjektu vůči dotčeným stranám. Zákon rovněž umožňuje překlenutí nesouhlasu menšiny věřitelů nebo upravuje individuální moratorium, které lze vyhlásit i opakovaně vůči nejvýše třem věřitelům.

Preventivní restrukturalizaci je třeba odlišit od insolvenčního řízení, které upravuje insolvenční zákon a které je určeno pro dlužníky, kteří se nachází ve stavu úpadku nebo alespoň hrozícího úpadku, přičemž jeho účelem není primárně zachránit obchodní závod podnikatele, nýbrž uspořádat majetkové vztahy dlužníka vůči osobám dotčeným jeho úpadkem nebo hrozícím úpadkem s cílem dosáhnout co nejvyššího uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů. Případné zachování a obnova provozu obchodního závodu podnikatele je pouze sekundárním cílem a je většinou spojeno s procesem reorganizace v režimu insolvenčního zákona.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek