Blog post

Příprava na prodej činnosti podnikatele – fyzické osoby

13. 12. 2018Jiří Hlaváč

Podnikání fyzických osob formou tzv. OSVČ je úzce svázáno s danou fyzickou osobou, což způsobuje obtíže při prodeji takové firmy. Mezi ně patří to, že podnikající fyzická osoba je klíčovou nebo v lepším případě jednou z klíčových osob při řízení podnikatelské činnosti a tato závislost představuje pro kupujícího riziko, které musí řešit. Další komplikací jsou oprávnění k činnosti, které si musí vyřídit kupující nebo veřejnoprávní licence (oprávnění) k výkonu některých regulovaných činnosti (např. licence od Energetického regulačního úřadu). V případě prodeje kapitálové společnosti žádné takovéto komplikace nenastávají, protože je předmětem transakce firma, která má tato oprávnění a licence.

Vlastní převod podnikatelských aktivit fyzické osoby lze fakticky realizovat jen jako prodej nebo nepeněžitý vklad závodu nebo části závodu, případně jako převod jednotlivých složek tvořících závod nebo část závodu, a vypořádat se s každou jednotlivou převáděnou položkou. Z daňového hlediska je při prodeji na straně fyzické osoby příjem (výnos) z prodeje zdaněn daní z příjmů fyzických osob a zatížen odvody na zdravotní a sociální pojištění. Naproti tomu prodej podílů na s. r. o. nebo akcií je po splnění časového testu (doba jejich držby) u fyzických osob osvobozen od daně z příjmů fyzických osob (v případě podílu na s. r. o. je časový test 5 let, u akcií 3 roky). Logickou přípravou na prodej je „institucionalizace“ podnikání do právnické osoby. Obvykle se jedná o některou z kapitálových společností – společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost.

K aspektům převodu činnosti fyzické osoby na právnickou osobu blíže viz článek Jiřího Hlaváče v Pravním rádci: https://www.tpa-group.cz/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/Pravni-radce_str.28%E2%80%9330_12_18.pdf

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek