Blog post

Judikát k převodním cenám: TNMM a odpisy oceňovacího rozdílu

12. 7. 2023Ludmila Benešová

V rozsudku č. j. 31 Af 21 / 2022 – 99 se Krajský soud v Hradci Králové zabýval případem společnosti, jejíž podnikatelskou činností je výroba a následný prodej přídavných svařovacích materiálů pro svařování v režimu smluvního výrobce pro spojenou osobu. Podstatou sporu byla metodická otázka z oblasti převodních cen, a to, zdali má být součástí nákladové základny při výpočtu ziskovosti společnosti za použití transakční metody čistého rozpětí také odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, který vznikl při přeměně.

Správce daně ani společnost nerozporovali metodu stanovení převodních cen, srovnávací analýzu, ani funkční a rizikový profil společnosti. Spornou otázkou bylo, zda zahrnout výše zmíněný odpis oceňovacího rozdílu do nákladové základny pro kalkulaci převodní ceny. Dle správce daně odpis oceňovacího rozdílu souvisí se smluvní výrobou společnosti a neexistuje tedy objektivní důvod pro jeho vyloučení z nákladové základny. Na základě této skutečnosti správce daně stanovil doměrek na dani z příjmů právnických osob.

Krajský soud dal za pravdu správci daně a souhlasil se závěrem, že odpis z oceňovacího rozdílu by měl být při kalkulaci převodní ceny součástí nákladové základny společnosti.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek