Blog post

Kursové rozdíly u přijatých a zaplacených záloh

12. 2. 2019Markéta Schück

V návaznosti na přípravu účetní závěrky si řada účetních jednotek klade otázky, jak správně provést přepočty cizoměnových pohledávek a závazků aktuálním kursem ČNB.

V odborné veřejnosti se v poslední době rozhořela diskuse na téma, zda české účetnictví není v některých svých ustanoveních v rozporu s ekonomickou realitou a zda nenastal čas se odklonit od českých účetních standardů a používat spíše ustanovení zákona požadující věrné zobrazení skutečnosti.

Příkladem může být situace, kdy společnost nakoupí od zahraničního dodavatele v prosinci zboží za 10 000 EUR a vznikne jí dluh, který má zaplatit do 30 dnů. Je tak vystavena kursovému riziku a je správné k datu závěrky provést přepočet cizí měny na koruny aktuálním kursem ČNB a vyčíslit kursový zisk nebo kursovou ztrátu. V terminologii IFRS je tento dluh peněžní položkou, se kterou bude v budoucnu spojen odtok peněžních prostředků. Jiná situace je však, pokud společnost obdrží v prosinci od zahraničního zákazníka platbu předem na dodávku zboží ve výši 10 000 EUR, které má dodat do 30 dnů. Vznikne jí také závazek, zobrazený v účetnictví jako přijatá záloha nebo výnos příštích období. S tímto závazkem již není spojeno žádné kursové riziko, dle IFRS je považován za nepeněžní položku. Nemá tedy ekonomický smysl účtovat o kursových rozdílech k datu účetní závěrky, ani k datu započtení zálohy na úhradu dluhu či pohledávky, jak uvádí český účetní standard č. 006. Až bude splněna dodávka, tedy zboží dodáno zákazníkovi, vznikne výnos bez jakékoliv kursového rozdílu.

V českých účetních předpisech však rozlišení mezi peněžními a nepeněžními položkami chybí. Je tak jistě na místě v odborné diskusi probrat ekonomické důsledky nesprávně nastaveného účtování o kursových rozdílech v českých účetních standardech a od těchto postupů se odchýlit. Naší oporou je pouze ustanovení zákona o účetnictví v § 36, které stanoví: „Ostatní účetní jednotky se mohou od standardů odchýlit, pokud tím zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Odchylku od standardů a její důvody jsou ostatní účetní jednotky povinny uvést v příloze účetní závěrky.“

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek