Blog post

Mimořádné sdělení týkající se koronaviru 23

16. 10. 2020Ludmila Benešová

Krizové ošetřovné

Z titulu mimořádných opatření v ČR došlo dne 14. 10. 2020 k uzavření základních škol, čímž vzniká mnoha rodičům nárok na ošetřovné. Vláda schválila tzv. krizové ošetřovné, které bude příští týden procházet schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně a Senátu.

Jaké jsou parametry krizového ošetřovného?

 • Péče o dítě do 10 let.
 • Částka: 60 % denního vyměřovacího základu a současně minimální výše 400 Kč za den po celou dobu mimořádných opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).
 • O ošetřovné mohou požádat i rodiče pracující na dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti, za které je odváděno sociální a zdravotní pojištění.
 • Rodiče se v péči o dítě mohou střídat, jako tomu bylo v jarních měsících.
 • Potvrzení školy o uzavření již nebude vyžadováno, bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
 • Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Program Antivirus – aktuální změny

Antivirus A: prodloužen do konce roku 2020 a zvýšen – schváleno vládou, bude procházet schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně a Senátu.

Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu. Vláda schválila navýšení podpory firem, které musí zavřít provoz na základě rozhodnutí vlády.

Dosud měl zaměstnavatel nárok na 80 % nákladů na náhrady mezd, maximálně však 39 tisíc Kč na zaměstnance. Nově od 1. 10. 2020 získá zaměstnavatel 100 % náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance.

Pozor, v Antiviru A nadále zůstává náhrada 80 % na zaměstnance v karanténě.

Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů), se nemění a fungovat by měl do konce října 2020.

Antivirus C se pak týkal odpuštění odvodů na povinné sociální pojištění pro zaměstnavatele, a to na tři měsíce (červen, červenec, srpen). Nyní již neběží.

O případných úpravách režimů B a C bude MPSV ještě rozhodovat.

Situaci nadále monitorujeme a o dalších případných změnách Vás budeme informovat.

Nové daňové úlevy

Ministerstvo financí zveřejnilo dne 14. října 2020 ve Finančním zpravodaji č. 22/2020 řadu nových daňových úlev. Zásadní novinkou je odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením. Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mohou odložit všechny úhrady DPH, daně z příjmů a silniční daně a to až do 31.12. 2020. Důležitou a jedinou podmínkou je, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i jen formou emailu.

Jedná se o tyto obory:

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

Konkrétně je tedy rozhodnutím ministryně financí prominuto těmto podnikatelům

 1. úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020;
 2. zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020;
 3. zálohy na daň z příjmů splatné podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Další opatřením je plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince. To zahrnuje zejména následující situace:

 • bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.),
 • bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce,
 • bezúplatné dodání zboží zdravotníkům,
 • bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb.

Připomínáme také další mimořádná opatření z předchozích liberačních balíčků, která zůstávají v platnosti, nebo která budou prodloužena tak, aby pokryla i stávající situaci:

 1. Plošné prominutí správního poplatkuza podání žádostí na finanční či celní úřad. Týká se následujících situací:
 • prominutí úroku z prodlení,
 • prominutí úroku z posečkané částky,
 • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
 • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
 • potvrzení bezdlužnosti.
 1. V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situacena straně daňových subjektů:
 • možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
 • možnost požadovat snížení či zrušení záloh,
 • možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav,
 • možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek