Blog post

Mimořádné sdělení týkající se koronaviru 26

4. 11. 2020Ludmila Benešová

Obnovení kompenzačního bonusu

Poslanci ve zrychleném jednání schválili návrh Ministerstva financí na obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a zaměstnance pracující na dohody, kteří jsou činní v nyní omezených oblastech ekonomiky. Zákon ještě nebyl podepsán prezidentem.

Za jaké období bude bonus vyplácen?

 • Bonusové období kopíruje nouzový stav, tzn. od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností automatického prodloužení.

Kolik bonus činí?

 • 500 Kč za každý den uzavření, znemožnění či omezení podnikání.

Kdo má nárok?

 • OSVČ a malé s.r.o. (nejvýše se dvěma společníky nebo rodinná s.r.o.) za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí.
 • OSVČ a malé s.r.o., které jsou na zavřené obory přímo navázány, a to buď dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost neodmyslitelně spjata s uzavřenou provozovnou (divadlo – herec, posilovna – fitness trenér). Rozhodujícími podmínkami uznání tohoto bonusu je omezení této činnosti alespoň z 80 %, zároveň tento způsob obživy musí představovat dominantní příjem a nesmí k němu existovat snadná forma náhrady.
 • Zaměstnanci vykonávající práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, kteří ztratili tento příjem u podnikatele zasaženého bezprostředním zákazem či omezením ze strany státu. Ti musí prokázat, že byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci, a to po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců (tj. od 1. června do 30. září 2020).

Jaké jsou podmínky čerpání?

 • Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl omezen v důsledku vládních restrikcí v rámci nouzového stavu vyhlášeného 5. října 2020. Nově však nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. majoritní zdroj obživy za období 1. června do 30. září 2020.
 • Současně nelze čerpat jinou přímou pomoc z ostatních státních programů (například COVID – Kultura).
 • Žadatel nesmí v daném období pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Kde a kdy si o kompenzační bonus zažádat?

 • Žádost se bude podávat na místně příslušný finanční úřad.
 • Formulář žádosti bude zveřejněn na webu Finanční správy po skončení legislativního procesu. Teprve poté bude možné zasílat žádosti.
 • Žádat půjde nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období.

Krizové ošetřovné – aktuálně

Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na krizové ošetřovné prošel ve stavu legislativní nouze schvalovacím procesem Poslaneckou sněmovnou a Senátem a ke dni 30. 10. 2020 byl návrh podepsán také prezidentem ČR.

Zaměstnanec

 • Na webových stránkách ePortálu České správy sociálního zabezpečení (dále také „ČSSZ“) vyplní zaměstnanec zcela nový interaktivní tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m).
 • Při vytvoření nového interaktivního formuláře na ePortálu ČSSZ se nově přímo v elektronickém tiskopise vygeneruje číslo žádosti, které je nutno si zapamatovat pro snadnou identifikaci při komunikaci s ČSSZ a také pro případ trvání mimořádných opatření v dalších obdobích, kdy bude nutné toto číslo vyplnit na formulář za následující kalendářní měsíc.
 • Vyplněnou a podepsanou žádost zaměstnanec elektronicky odešle (se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou), nebo naskenuje (ofotí) a pošle zaměstnavateli e-mailem (bez zaručeného elektronického podpisu či předá fyzicky (poštou)).

Zaměstnavatel

 • Po obdržení vyplněné a podepsané žádosti zaměstnavatel doplní své záznamy na tiskopise od zaměstnance nebo vyplní samostatný tiskopis na ePortále ČSSZ „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz).
 • Řádně elektronicky vyplněné tiskopisy zaměstnavatel předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou).
 • Řádně fyzicky vyplněné tiskopisy zaměstnavatel naskenuje a předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou).

Kolik?

 • Výše ošetřovného se nově zvýšila na 70 % denní vyměřovacího základu, denní výše dávky je minimálně 400 Kč.

Je možné se v péči o dítě střídat?

 • Ano, a to pouze za podmínky, že střídání nebude v průběhu stejného dne.

Program Antivirus – aktuální změny

Jak jsme Vás již informovali v předchozím newsletteru, vláda schválila prodloužení programu Antivirus A do konce tohoto roku, tj. do 31. 12. 2020.

Nově se můžete setkat s označením Antivirus Plus (režim A plus), který se týká firem, které musí zavřít či významně omezit provoz na základě rozhodnutí vlády, a v tomto případě zde došlo k navýšení příspěvku. Antivirus A se nadále týká zaměstnanců, kteří jsou v karanténě.

Parametry Antivirus Plus: Od 1. 10. 2020 je příspěvek ve výši 100 % náhrad mezd / maximálně 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance.

Parametry Antivirus A: Nadále zůstává 80% náhrada mezd / maximálně 39 tisíc Kč na zaměstnance v karanténě.

Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů), byl prodloužen do konce roku, tj. 31. 12. 2020.

Parametry Antivirus B: Nadále zůstává 60% náhrada mezd / strop 29 tisíc Kč na jednoho zaměstnance.

Kurzarbeit

Novela zákona o zaměstnanosti, která by měla plynule navázat na program Antivirus, se zatím stále projednává v Poslanecké sněmovně, a vzhledem ke skutečnosti, že je zde zveřejněno více než 20 pozměňovacích návrhů, neočekává se její brzké schválení.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek