Blog post

Návrh novely zákoníku práce pro „Home office“

24. 10. 2022Jana Vítková

V současnosti novela Zákoníku práce přináší mimo jiné právní úpravu práce na dálku, tzv. „Home office“. Výkon práce na dálku bude možný na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud zaměstnanec o práci na dálku požádá a zaměstnavatel se rozhodne nevyhovět, musí své rozhodnutí písemně odůvodnit. Povinnost vyhovět této žádosti (pokud tomu nebrání vážné provozní důvody nebo povaha práce) bude mít však v případě, kdy o práci na dálku požádá:

  • zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let,
  • těhotná zaměstnankyně, nebo
  • zaměstnanec převážně sám dlouhodobě pečující o osobu závislou ve II., III. nebo IV stupni závislosti.

Dohodu o práci na dálku budou moci vypovědět obě strany z jakéhokoli důvodu (nebo bez jeho udání). V případě výše uvedených zaměstnanců bude však možné dohodu vypovědět pouze z vážných provozních důvodů.

Dohoda o výkonu práce na dálku bude muset obsahovat:

  • místo nebo místa výkonu práce na dálku a dobu, na kterou se uzavírá
  • rozsah práce konané na dálku a rozvržení pracovní doby
  • způsob komunikace a zadávání práce
  • způsob náhrady nákladů vzniklých zaměstnanci
  • způsob zajištění a kontroly BOZP

Práci na dálku bude zaměstnavatel také moci zařídit, ale pouze na základě rozhodnutí veřejné moci podle jiného zákona (např. zákon na ochranu veřejného zdraví, krizový zákon) a to pouze na dobu nezbytně nutnou.

Zaměstnavateli v této souvislosti vznikne povinnost hradit zaměstnanci náklady na elektrickou energii, vodu, teplo apod. Náhrada bude stanovena paušální částkou za každou započatou hodinu práce na dálku. V současnosti činní navrhovaná paušální částka 2,80 Kč za hodinu, její výše se může měnit vždy k 1. lednu daného roku nebo mimořádně v závislosti na míře inflace. Paušální částka bude na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů i od pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, na straně zaměstnavatele se bude jednat o daňově uznatelný náklad.

Během práce na dálku musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanci nebyl odepřen kontakt s ostatními zaměstnanci.

Naše mzdové účetnictví Vám pomůže s aplikací změn zákoníku práce pro home office.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek