Blog post

Výplata podílu na zisku i po 6 měsících od konce účetního období

5. 4. 2018Jana Skálová

Rádi bychom vás informovali o významné změně názoru předních právních odborníků, týkající se možnosti výplaty podílů na zisku na základě rozhodnutí valné hromady a to i po uplynutí více než 6 měsíců od skončení účetního období.  

Ten je popsán ve druhém vydání komentáře zákona o obchodních společnostech,  z léta roku 2017 (Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2017).

Dle (starého) obchodního zákoníku musela valná hromada schválit účetní závěrku do šesti měsíců po skončení účetního období; obchodní zákoník však explicitně neurčoval lhůty pro rozhodnutí o rozdělení a výplatě podílů na zisku. Závěry Nejvyššího soudu v rozsudku 29 Cdo 4284/2007 v této souvislosti dovozovaly, že především z důvodů ochrany věřitelů nemůže po uplynutí této lhůty již valná hromada provést rozdělení zisku. Nejvyšší soud argumentoval mimo jiné tím směrem, že závěrka starší 6 měsíců není dostatečně aktuální k tomu, aby poskytla reálný obraz účetnictví, na jehož základě mohou akcionáři kvalifikovaně o takovém rozdělení zisku rozhodnout. Přestože byl tento rozsudek podrobován kritice, byl v praxi respektován a to i po rekodifikaci soukromého práva v roce 2014.

Ve výše uvedeném komentáři najdeme novou interpretaci, která reflektuje aktuální přesvědčení všech autorů. Prosazují názor, že závěry judikatury se s ohledem na aktuální zákon nadále neprosadí, neboť (nový) zákon o obchodních korporacích výslovně upravuje tzv. insolvenční test (§ 40 odst. 1). Ten je mnohem silnějším nástrojem pro zabránění vyplacení podílů na zisku na úkor věřitelů společnosti. Za zmínku stojí i skutečnost, že mezi autory komentáře patří i soudci Nejvyššího soudu ČR.

Tuto interpretaci vítáme. Z účetního pohledu nevnímáme časovou hranici 6 měsíců za zásadní pro aktuálnost účetní závěrky. Pokud v obchodní korporaci nenastane žádná materiální událost či změna, může účetní závěrka poskytovat reálný obraz i po uplynutí této doby. Na druhou stranu mohou události i před uplynutím 6-ti měsíční lhůty zapříčinit neaktuálnost účetní závěrky. Proto považujeme navázání ochrany věřitelů primárně na obecný insolvenční test (§ 40 odst. 1) za logické a věříme, že se tento názor prosadí a povede k odbourání překážek při výplatě dividend a to při zachování řádné ochrany věřitelů.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek